August 13, 2018
RSS

REACH kapsamında kayıt ettirilen dosyalar aşağıdakilere göre değerlendirilecektir:

Uygunluk kontrolü:
Sanayi tarafından verilen bilgilerin niteliğinin kontrolüdür. Helsinki’deki Avrupa Kimyasallar Ajansı tarafından gerçekleştirilecek ve her bir tonaj aralığı için kaydı alınan dosyalardan alınan örnekler (en az %5 oranında) üzerinde yapılacaktır.

Dosya Değerlendirmesi:
Yüksek tonaj düzeyinde (≥100 ton/yıl) kaydı yapılan maddeler için, kayıt yaptıran tarafından, istenen standart testlerden yaptırmaları gereken hayvan deneylerine ilişkin bir teklif verilecektir. AKA, gereksiz hayvan deneylerinden kaçınılması için bu test tekliflerini değerlendirecektir.

Madde Değerlendirmesi:
Bu, üye ülkelerin Yetkili Otoriteleri tarafından, zararlı özellikleriyle ilgili düzenleyici önlem alınmasını gerektiren maddeler için gerçekleştirilecektir.

Bütün dosyalar, verilen bilgilerin tamam olup olmadığına ilişkin bir kontrolden geçecektir. Bu eksiksizlik kontrolü, sunulan bilginin uygunluğu ya da niteliğine ilişkin değildir.

afganistan Nakliye almanya Nakliye Nakliye Nakliye Nakliye Nakliye Nakliye Nakliye Nakliye Nakliye Nakliye Nakliye Nakliye Nakliye Nakliye Nakliye Nakliye Nakliye Nakliye Nakliye Nakliye Nakliye Nakliye Nakliye Nakliye Nakliye Nakliye Nakliye Nakliye Nakliye Nakliye Nakliye Nakliye Nakliye Nakliye Nakliye Nakliye Nakliye Nakliye